श्लोक - १२६३

श्लोक 1263
श्लोक #१२६३
जयैषी धैर्यसाह्येन प्रियो देशान्तरं ययौ ।
अहमद्यापि जीवामि तदागमनकांक्ष्या ॥

Tamil Transliteration
Urannasaii Ullam Thunaiyaakach Chendraar
Varalnasaii Innum Ulen.

Sectionभाग–३: काम-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 121 to 133
chapterकामुकयोरन्योन्यव्यसनम्