நட்பியல் (Natpiyal)

அதிகாரம் (Adhigaram)
Noதமிழ் (Tamil)Tamil Transliteration
1நட்புNatpu
2நட்பாராய்தல்Natpaaraaidhal
3பழைமைPazhaimai
4தீ நட்புThee Natpu
5கூடா நட்புKootaanatpu
6பேதைமைPedhaimai
7புல்லறிவாண்மைPullarivaanmai
8இகல்Ikal
9பகை மாட்சிPakaimaatchi
10பகைத்திறம் தெரிதல்Pakaiththirandheridhal
11உட்பகைUtpakai
12பெரியாரைப் பிழையாமைPeriyaaraip Pizhaiyaamai
13பெண்வழிச் சேறல்Penvazhichcheral
14வரைவின் மகளிர்Varaivinmakalir
15கள்ளுண்ணாமைKallunnaamai
16சூதுSoodhu
17மருந்துMarundhu