குடியியல் (Kudiyiyal)

அதிகாரம் (Adhigaram)
Noதமிழ் (Tamil)Tamil Transliteration
1குடிமைKutimai
2மானம்Maanam
3பெருமைPerumai
4சான்றாண்மைSaandraanmai
5பண்புடைமைPanputaimai
6நன்றியில் செல்வம்Nandriyilselvam
7நாணுடைமைNaanutaimai
8குடிசெயல் வகைKutiseyalvakai
9உழவுUzhavu
10நல்குரவுNalkuravu
11இரவுIravu
12இரவச்சம்Iravachcham
13கயமைKayamai