श्लोक - १९७

श्लोक 197
श्लोक #१९७
अधर्मसहितं वाक्यं महान्त: कथयन्त्वपि ।
अप्रयोजकवाक्यानि वर्जनीयानि तैरपि ॥

Tamil Transliteration
Nayanila Sollinunj Cholluka Saandror
Payanila Sollaamai Nandru.

Sectionभाग–१: धर्मकाण्ड
Chapter Groupअधिकार 011 to 020
chapterवृथालापनिषेध: