श्लोक - १२६०

श्लोक 1260
श्लोक #१२६०
अग्निलग्रवसातुल्यं प्रियलग्नं द्रवेन्मन: ।
तादृक्चित्तयुता नार्यो वियुक्ता: स्यु: कथं प्रियम् ॥

Tamil Transliteration
Ninandheeyil Ittanna Nenjinaarkku Unto
Punarndhooti Nirpem Enal.

Sectionभाग–३: काम-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 121 to 133
chapterधैर्यहानि: