श्लोक - १२१४

श्लोक 1214
श्लोक #१२१४
मयि जाग्रति य: प्रीतिं कामुको नाकरोन्मयि ।
स्वप्नेन स समानीतस्तत्न प्रीतिं करोम्यहम् ॥

Tamil Transliteration
Kanavinaan Untaakum Kaamam Nanavinaan
Nalkaarai Naatith Thararku.

Sectionभाग–३: काम-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 121 to 133
chapterदृष्टस्वप्नकथनम्