श्लोक - ९५६

श्लोक 956
श्लोक #९५६
'निर्दुष्टकुलचारित्र्यसहिता: स्याम सर्वदा' ।
इत्यं दृढप्रतिज्ञास्तु निन्दितं न वितन्वते ॥

Tamil Transliteration
Salampatrich Chaalpila Seyyaarmaa Satra
Kulampatri Vaazhdhum En Paar.

Sectionभाग–२: अर्थ-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 101 to 108
chapterकुलीनत्वम्