श्लोक - ६५६

श्लोक 656
श्लोक #६५६
मातुर्बुभुक्षाशमनसङ्कटेऽपि समागते ।
सद्भिर्विगर्हितं वर्ज्यं कार्यं न हि समाचरेत् ॥

Tamil Transliteration
Eendraal Pasikaanpaan Aayinunj Cheyyarka
Saandror Pazhikkum Vinai.

Sectionभाग–२: अर्थ-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 051 to 060
chapterक्रियाशुद्धि