श्लोक - ५६२

श्लोक 562
श्लोक #५६२
दण्डयेषु कठिनो भूत्वा दण्डनावसरे सति ।
लघु दण्डयतो राज्ञ: सम्पत्तिष्ठेदचञ्चला ॥

Tamil Transliteration
Katidhochchi Mella Erika Netidhaakkam
Neengaamai Ventu Pavar.

Sectionभाग–२: अर्थ-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 039 to 050
chapterनिर्भयत्वन्