श्लोक - ५२४

श्लोक 524
श्लोक #५२४
बन्धुसाह्यकरो यस्तु सदा बन्धुभिरावृत: ।
तेन सम्पादितं वित्तं प्रयोजनकरं भवेत् ॥

Tamil Transliteration
Sutraththaal Sutrap Pataozhukal Selvandhaan
Petraththaal Petra Payan.

Sectionभाग–२: अर्थ-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 039 to 050
chapterबन्धुप्रीति