श्लोक - ४२

श्लोक 42
श्लोक #४२
यतीन् मृतान् दरिद्रांश्च निर्गतीन् अतिथीनपि ।
गृहस्थोऽन्नादिदानेन स्वाश्रितानपि रक्षति ॥

Tamil Transliteration
Thurandhaarkkum Thuvvaa Dhavarkkum Irandhaarkkum
Ilvaazhvaan Enpaan Thunai.

Sectionभाग–१: धर्मकाण्ड
Chapter Groupअधिकार 011 to 020
chapterगार्हस्थ्यम्