श्लोक - ३३२

श्लोक 332
श्लोक #३३२
आयान्ति सम्पदो लोका इव नाटकमन्दिरम्।
निर्यान्ति सम्पदो लोका इवान्ते नाटकालयात्॥

Tamil Transliteration
Kooththaattu Avaik Kuzhaath Thatre Perunjelvam
Pokkum Adhuvilin Thatru.

Sectionभाग–१: धर्मकाण्ड
Chapter Groupअधिकार 021 to 030
chapterunknown 34