श्लोक - १२७८

श्लोक 1278
श्लोक #१२७८
मां वियुज्य प्रिय: पूर्वदिन एव जगाम स: ।
मत्काये किन्तु वैवर्ण्यमभूत् सप्तदिनात्पुरा ॥

Tamil Transliteration
Nerunatruch Chendraarem Kaadhalar Yaamum
Ezhunaalem Meni Pasandhu.

Sectionभाग–३: काम-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 121 to 133
chapterअभिज्ञाननिवेदनम्