श्लोक - १२७५

श्लोक 1275
श्लोक #१२७५
मामुद्दिश्य तु कामिन्या सङ्केतो य: पुरा कृत: ।
स तु मद्यसनाधिक्यवारकौषधगार्भित: ॥

Tamil Transliteration
Seridhoti Seydhirandha Kallam Urudhuyar
Theerkkum Marundhondru Utaiththu.

Sectionभाग–३: काम-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 121 to 133
chapterअभिज्ञाननिवेदनम्