कृतज्ञता

Verses

Holy Kural #१०१
जगाचे उपकार नसताही जगावर उपकार करणे, त्याची फेड स्वर्गपृथ्वी दिल्यानेही होणार नाही.

Tamil Transliteration
Seyyaamal Seydha Udhavikku Vaiyakamum
Vaanakamum Aatral Aridhu.

Explanations
Holy Kural #१०२
वेळेवर केलेला उपकार नि दाखविलेली दया, ही लहान असली तरीही त्यांचे वजन या सान्या पृथ्वीहूनही जास्त आहे.

Tamil Transliteration
Kaalaththi Naarseydha Nandri Siridheninum
Gnaalaththin Maanap Peridhu.

Explanations
Holy Kural #१०३
प्रत्युपकाराची अपेक्षा न य़्हेवता केलेल्या उपकारासमोर हा महान समुद्रही क्षुद्र आहे, तुच्छ आहे

Tamil Transliteration
Payandhookkaar Seydha Udhavi Nayandhookkin
Nanmai Katalin Peridhu.

Explanations
Holy Kural #१०४
तुम्हाला मिळालेली मदत मोहरीच्या दाण्याएवढी असली, तरी श्रेष्ठांच्या मते ती वटवृक्षाहूनही थोर आहे.

Tamil Transliteration
Thinaiththunai Nandri Seyinum Panaiththunaiyaak
Kolvar Payandheri Vaar.

Explanations
Holy Kural #१०५
दिलेल्या साहाय्याचा मापाने कृतज्ञतेचे मोजमाप करावयाचे नसते. ज्याने साहाय्याचा स्वीकार केला, त्याच्या मनाचा मोठेपणा हे कृतज्ञतेचे माप असते.

Tamil Transliteration
Udhavi Varaiththandru Udhavi Udhavi
Seyappattaar Saalpin Varaiththu.

Explanations
Holy Kural #१०६
विशुद्ध ची मैत्री कधी विसरू नको. आपत्तीत ज्यांनी तुला आधार दिला, त्यांना सोडू नको.

Tamil Transliteration
Maravarka Maasatraar Kenmai Thuravarka
Thunpaththul Thuppaayaar Natpu.

Explanations
Holy Kural #१०७
जे खरे तोर आहेत, ते वेळेवर मदत करणान्यांची सात जन्मही कृतज्ञतेने आठवण करतील.

Tamil Transliteration
Ezhumai Ezhupirappum Ulluvar Thangan
Vizhuman Thutaiththavar Natpu.

Explanations
Holy Kural #१०८
दाखविलेली दया विसरणे हा अनुदारपणा आहे; परंतु केलेला अपमान तत्काल विसरणे, हे मनाच्या मोठेपणाचे लक्षण आहे.

Tamil Transliteration
Nandri Marappadhu Nandrandru Nandralladhu
Andre Marappadhu Nandru.

Explanations
Holy Kural #१०९
शत्रूने केलेला एखादा उपकार जर आठवला, तर त्याने केलेली असह्य जखमही आपण विसरून जाऊ.

Tamil Transliteration
Kondranna Innaa Seyinum Avarseydha
Ondrunandru Ullak Ketum.

Explanations
Holy Kural #११०
सर्व प्रकारचे अपराध करणान्या पाप्यालाही उद्धाराची आशा आहे; परंतु कृतघ्न माणसास मात्र ती नाही.

Tamil Transliteration
Ennandri Kondraarkkum Uyvuntaam Uyvillai
Seynnandri Kondra Makarku.

Explanations
🡱