அமைச்சியல் (Amaichiyal)

அதிகாரம் (Adhigaram)
Noதமிழ் (Tamil)Tamil Transliteration
1அமைச்சுAmaichchu
2சொல்வன்மைSolvanmai
3வினைத் தூய்மைVinaiththooimai
4வினைத்திட்பம்Vinaiththitpam
5வினை செயல்வகைVinaiseyalvakai
6தூதுThoodhu
7மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்Mannaraich Cherndhozhudhal
8குறிப்பறிதல்Kuripparidhal
9அவை அறிதல்Avaiyaridhal
10அவை அஞ்சாமைAvaiyanjaamai