श्लोक - ५७३

श्लोक 573
श्लोक #५७३
साहित्येन विना गानं यथा स्यान्न मनोहरम् ।
दाक्षिण्यवर्जितं कुत्स्नं जगत्तद्वन्निरर्थकम् ॥

Tamil Transliteration
Panennaam Paatarku Iyaipindrel Kanennaam
Kannottam Illaadha Kan.

Sectionभाग–२: अर्थ-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 039 to 050
chapterदाक्षिण्यम्