श्लोक - ५०९

श्लोक 509
श्लोक #५०९
विमृश्य विश्वसेत् सर्वान् विचारानन्तरं पुन: ।
अविश्वासं विना तेषां युक्तं कार्येषु योजनम् ॥

Tamil Transliteration
Therarka Yaaraiyum Theraadhu Therndhapin
Theruka Therum Porul.

Sectionभाग–२: अर्थ-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 039 to 050
chapterविभृश्यविश्वसनम्