श्लोक - ३१९

श्लोक 319
श्लोक #३१९
अपकारान् य: करोति पूर्वाह्णे परदेहिनाम्।
अपराह्णे तु दु:खानि स्वत एव भजन्ति तम्॥

Tamil Transliteration
Pirarkkinnaa Murpakal Seyyin Thamakku Innaa
Pirpakal Thaame Varum.

Sectionभाग–१: धर्मकाण्ड
Chapter Groupअधिकार 021 to 030
chapterअपकारत्याग: