श्लोक - ११२०

श्लोक 1120
श्लोक #११२०
शिरीषकुसमं हंसपक्षौ चेत्युभयं भुवि ।
स्त्रीपादमार्दवे दृष्टे नूनं स्यात्यण्टकोपमम् ॥

Tamil Transliteration
Anichchamum Annaththin Thooviyum Maadhar
Atikku Nerunjip Pazham.

Sectionभाग–३: काम-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 109to 120
chapterलावण्यमहिमा