श्लोक - ११०२

श्लोक 1102
श्लोक #११०२
स्वरोगशामकं वस्तु स्वेतरं दृश्यते भुवि ।
स्वेनोत्पादितरोगस्य किन्त्वयं भेषजं स्वयम् ॥

Tamil Transliteration
Pinikku Marundhu Piraman Aniyizhai
Thannoikkuth Thaane Marundhu.

Sectionभाग–३: काम-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 109to 120
chapterसम्भोगसुखम्