సిగ్గు

Verses

Holy Kural #౧౦౧౧
పాపకర్మలందు పాటించుటే సిగ్గు
స్త్రీలకుండునట్టి సిగ్గు వేరు.

Tamil Transliteration
Karumaththaal Naanudhal Naanun Thirunudhal
Nallavar Naanup Pira.

Explanations
Holy Kural #౧౦౧౨
కూడు గుడ్డ ప్రాణికోటికి సమమగు
నుత్తములకె లజ్జ యుచితమగును.

Tamil Transliteration
Oonutai Echcham Uyirkkellaam Veralla
Naanutaimai Maandhar Sirappu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౧౩
ఉదర పోషణార్థముండును జీవులు
సిగ్గు శ్రేష్ఠునందె నిగ్గుదేలు

Tamil Transliteration
Oonaik Kuriththa Uyirellaam Naanennum
Nanmai Kuriththadhu Saalpu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౧౪
భూషణమ్ము నడతె బుధవరేణ్యుల కెల్ల
వింతజబ్బు దాని విడచి నడువ.

Tamil Transliteration
Aniandro Naanutaimai Saandrorkku Aqdhindrel
Piniandro Peetu Natai.

Explanations
Holy Kural #౧౦౧౫
ఎదిరి నింద తనది విధముగ సిగ్గిలు
వాడె సిగ్గు కెల్లఁ పాదియగును.

Tamil Transliteration
Pirarpazhiyum Thampazhiyum Naanuvaar Naanukku
Uraipadhi Ennum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #౧౦౧౬
మాన రక్షజేయు మహనీయు లద్దాని
విడచి బ్రతుకలేరు వీషమైనా.

Tamil Transliteration
Naanveli Kollaadhu Manno Viyangnaalam
Penalar Melaa Yavar.

Explanations
Holy Kural #౧౦౧౭
ప్రాణ మొసఁగి యైన మానమ్ము రక్షింత్రు
దానియందు దృష్టిఁ దగులువారు.

Tamil Transliteration
Naanaal Uyiraith Thurappar Uyirpporuttaal
Naandhuravaar Naanaal Pavar.

Explanations
Holy Kural #౧౦౧౮
పరులు సిగ్గుపడెడి పని లాభమని జేయ
వానిఁ జూడఁ సిగ్గు వణకుచుండు.

Tamil Transliteration
Pirarnaanath Thakkadhu Thaannaanaa Naayin
Aramnaanath Thakkadhu Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౧౯
నీతిఁ దొఱఁగ కులము నిందలపాలౌను
సిగ్గు దొఱఁగ నన్ని క్షీణమగును.

Tamil Transliteration
Kulanjutum Kolkai Pizhaippin Nalanjutum
Naaninmai Nindrak Katai.

Explanations
Holy Kural #౧౦౨౦
సిగ్గు విడచి తిరుగు జీవులు జీవులా
త్రాటఁ దిరుగు బొమ్మలాటగాని.

Tamil Transliteration
Naanakath Thillaar Iyakkam Marappaavai
Naanaal Uyirmarutti Atru.

Explanations
🡱