దుర్జన సాంగత్యము

Verses

Holy Kural #౪౫౧
వెద్దటికము వెఱచు బుద్ధిహీనుల గూడ
చిన్నరికము వారి జేయిఁ గలువు

Tamil Transliteration
451 Sitrinam Anjum Perumai Sirumaidhaan
Sutramaach Choozhndhu Vitum.

Explanations
Holy Kural #౪౫౨
నేల నంటి యుండు నీటిరంగును బోలు
కూడు వారినంటి గుణములుండు.

Tamil Transliteration
Nilaththiyalpaal Neerdhirin Thatraakum Maandharkku
Inaththiyalpa Thaakum Arivu.

Explanations
Holy Kural #౪౫౩
చిత్తమందె దోచు నుత్తమ గుణరాశి
స్నేహమందు వెఱిగి చిగురువేయు.

Tamil Transliteration
Manaththaanaam Maandhark Kunarchchi Inaththaanaam
Innaan Enappatunj Chol.

Explanations
Holy Kural #౪౫౪
మంచికెల్ల జూడఁ మనసె కారణమైన
చెలిమిలోనె దాని జెప్ప వలయు.

Tamil Transliteration
Manaththu Ladhupolak Kaatti Oruvarku
Inaththula Thaakum Arivu.

Explanations
Holy Kural #౪౫౫
చేరిక యెటులుండు చిత్తమట్లుండును
చిత్త మెట్లొ యట్లు చేష్టలుండు.

Tamil Transliteration
Manandhooimai Seyvinai Thooimai Irantum
Inandhooimai Thoovaa Varum.

Explanations
Holy Kural #౪౫౬
సజ్జన సహవాస సంపర్కముల వల్ల
మనసు మంచి మార్గ మనుసరించు.

Tamil Transliteration
Manandhooyaark Kechchamnan Raakum Inandhooyaarkku
Illainan Raakaa Vinai.

Explanations
Holy Kural #౪౫౭
చిత్తశుద్ధి మోక్షసిద్ధికి మూలమ్ము
స్నేహశుద్ధి సకల శ్రీలనిచ్చు.

Tamil Transliteration
Mananalam Mannuyirk Kaakkam Inanalam
Ellaap Pukazhum Tharum.

Explanations
Holy Kural #౪౫౮
ఆత్మశుద్ధి నున్న నాచార్యులకునైన
సంఘ శుద్ధి వలన సర్వసిద్ధి.

Tamil Transliteration
Mananalam Nankutaiya Raayinum Saandrorkku
Inanalam Emaap Putaiththu.

Explanations
Holy Kural #౪౫౯
మనసు మంచిదైన మరుజన్మకును మంచి
మించు నింక చెలిమి మంచిదైన

Tamil Transliteration
Mananalaththin Aakum Marumaimar Raqdhum
Inanalaththin Emaap Putaiththu.

Explanations
Holy Kural #౪౬౦
మంచివారి గూడ మంచి మంచమునెక్కు
చెడ్డవారి గూడఁ జెడుపె మిగులు.

Tamil Transliteration
Nallinaththi Noongun Thunaiyillai Theeyinaththin
Allar Patuppadhooum Il.

Explanations
🡱