ఉత్కంఠ

Verses

Holy Kural #౧౨౭౧
దాచఁబూను కొనిన దాగక చెలికఁడ్లు
భావమొండు దెలియ బరుచు నాకు.

Tamil Transliteration
Karappinung Kaiyikan Thollaanin Unkan
Uraikkal Uruvadhon Runtu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౭౨
కనుల సొంపు, సిగ్గు కరవల్లవంబులు
స్త్రీల శోభకెల్ల జీవమిచ్చు.

Tamil Transliteration
Kanniraindha Kaarikaik Kaamperdhot Pedhaikkup
Penniraindha Neermai Peridhu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౭౩
మణుల దారమెట్లు గనిపిఅమ్చునట్టులే
మగువ సొంపునందె మనసు తెలియు.

Tamil Transliteration
Maniyil Thikazhdharu Noolpol Matandhai
Aniyil Thikazhvadhondru Untu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౭౪
మగువ మర్మ మెల్ల మందహాసము దెల్పు
పరిమళంబు దెలుపు పగిది మొగ్గ.

Tamil Transliteration
Mukaimokkul Ulladhu Naatrampol Pedhai
Nakaimokkul Ulladhon Runtu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౭౫
గాజులు కదలంగఁ గాదన్న ప్రేయసి
మర్మమందె నాకు మందు దొఱికె.

Tamil Transliteration
Seridhoti Seydhirandha Kallam Urudhuyar
Theerkkum Marundhondru Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౭౬
వలచి రాక నన్ను తిలకించుటను జూడఁ
నలుక యేమొ వదలి తంచుముందు.

Tamil Transliteration
Peridhaatrip Petpak Kalaththal Aridhaatri
Anpinmai Soozhva Thutaiththu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౭౭
ప్రియుడు లేదటన్న వేదన నాకన్న
ముందుగానె గాజులందు దెలినె.

Tamil Transliteration
Thannan Thuraivan Thanandhamai Namminum
Munnam Unarndha Valai.

Explanations
Holy Kural #౧౨౭౮
నిన్న ప్రియుని విడచు టెన్నంగ నామేను
వారమైన యట్లు పాలిపోయె.

Tamil Transliteration
Nerunatruch Chendraarem Kaadhalar Yaamum
Ezhunaalem Meni Pasandhu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౭౯
కంకణములు జూచి కాల్జూచి నొయ్యన
భావమొండు భామ బయట బెట్టు.

Tamil Transliteration
Thotinokki Mendholum Nokki Atinokki
Aqdhaan Tavalsey Thadhu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౮౦
కామ బాధనెల్లఁ గనుచూపులో నిల్పి
నిలువుకొనుటె కలికి వలపు బలము.

Tamil Transliteration
Penninaal Penmai Utaiththenpa Kanninaal
Kaamanoi Solli Iravu.

Explanations
🡱