श्लोक - ९८९

श्लोक 989
श्लोक #९८९
महत्वगुणरूपाब्धितीरतुल्यो महान् भुवि ।
प्राप्ते प्रलयकालेऽपि शौथिल्यं न हि विन्दते ॥

Tamil Transliteration
Oozhi Peyarinum Thaampeyaraar Saandraanmaikku
Aazhi Enappatu Vaar.

Sectionभाग–२: अर्थ-काण्ड
Chapter Groupअध्याय 101 to 108
chapterविशिष्टगुणसम्पत्ति: