രാജ്യസ്നേഹം

Verses

Holy Kural #821
മനസ്സിൽ സ്നേഹമില്ലാതെ പുറമേയഭിനയിച്ചീടും
സ്നേഹഭാവം തരം നോക്കി അള്ളുന്ന ചിതയായിടും

Tamil Transliteration
Seeritam Kaanin Eridharkup Pattatai
Neraa Nirandhavar Natpu.

Explanations
Holy Kural #822
സ്നേഹമില്ലാതിരുന്നിട്ടും സ്നേഹഭാവം നടിപ്പവൻ
സ്ത്രീകളിൻ ഹൃദയം പോലെ വേർപ്പെട്ടു നിലകൊണ്ടിടും

Tamil Transliteration
Inampondru Inamallaar Kenmai Makalir
Manampola Veru Patum.

Explanations
Holy Kural #823
ഏറെപ്പഠിച്ചു പാണ്ഢിത്യമേറ്റാലും ദുഷ്ടരാവുകിൽ
സംസ്കൃതാശയരായ് മാറാൻ സാദ്ധ്യമാകില്ലൊരിക്കലും

Tamil Transliteration
Palanalla Katrak Kataiththu Mananallar
Aakudhal Maanaark Karidhu.

Explanations
Holy Kural #824
മനസ്സിൽ ദുഷ്ടലാക്കോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു സമീപിക്കും
കപട സ്നേഹിതന്മാരെ ഭയപ്പെട്ടൊഴിവാക്കണം

Tamil Transliteration
Mukaththin Iniya Nakaaa Akaththinnaa
Vanjarai Anjap Patum.

Explanations
Holy Kural #825
മനപ്പൊരുത്തമില്ലാതെ പഴകുന്ന ജനങ്ങളിൽ
ചൊല്ലുകൾ പൂർണ്ണമായ് നമ്പിത്തുനിഞ്ഞീടരുതൊന്നിനും

Tamil Transliteration
Manaththin Amaiyaa Thavarai Enaiththondrum
Sollinaal Therarpaatru Andru.

Explanations
Holy Kural #826
സ്നേഹം നടിച്ചു ശത്രുക്കൾ നന്മയായുപദേശങ്ങൾ
നൽകുമ്പോലവയിൻ സത്യം സത്വരം വെളിവായിടും

Tamil Transliteration
Nattaarpol Nallavai Sollinum Ottaarsol
Ollai Unarap Patum.

Explanations
Holy Kural #827
വാർത്തയാൽ ശത്രു കാണിക്കും വിനയം വിശ്വസിക്കൊലാ-
വില്ലേറെ വളയും തോറും ദ്രോഹശക്തി വളർന്നിടും

Tamil Transliteration
Solvanakkam Onnaarkan Kollarka Vilvanakkam
Theengu Kuriththamai Yaan.

Explanations
Holy Kural #828
വണങ്ങും കൂപ്പുകൈക്കുള്ളിലായുധം ശത്രുവേന്തിടും
ശത്രു ചിന്തുന്ന കണ്ണീരുമാപൽ സൂചകമായിടും

Tamil Transliteration
Thozhudhakai Yullum Pataiyotungum Onnaar
Azhudhakan Neerum Anaiththu.

Explanations
Holy Kural #829
അകത്തുപകയും സ്നേഹം മുഖത്തുമായടുപ്പോരെ
തദ്രൂപത്തിലിണങ്ങിക്കൊണ്ടകറ്റീടണമെപ്പോഴും

Tamil Transliteration
Mikachcheydhu Thammellu Vaarai Nakachcheydhu
Natpinul Saappullar Paatru.

Explanations
Holy Kural #830
ശത്രു സ്നേഹിതനാകുമ്പോൾ വെളിവിൽ മൈത്രികാട്ടുക
മനം തട്ടാതെ ഭാവിക്കും സ്നേഹം ക്രമേണ നീക്കുക

Tamil Transliteration
Pakainatpaam Kaalam Varungaal Mukanattu
Akanatpu Oreei Vital.

Explanations
🡱